فروش آپارتمان

طالقانی قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان