فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
هاتف جمشیدی
هاتف جمشیدی 09181111699
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 3,132,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 135 متری در شکریه
قیمت کل: 3,240,000,000 تومان
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 131 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 131 متری در پردیس
قیمت کل: 3,275,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در پرستار
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 3,276,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 125 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 125 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,125,000,000 تومان
بازدید مجازی