فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان