فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان