فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان