فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۴,۵۵۵,۵۵۵ تومان