فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,030,000,000 تومان
آپارتمان 116 متری در میرزاده عشقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در میرزاده عشقی
قیمت کل: 1,750,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,952,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در شکریه
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,013,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 100 متری در شکریه
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
بازدید مجازی