فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۰,۹۱۹,۵۴۰ تومان