فروش آپارتمان

شکریه قیمت کل: ۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
قیمت کل: 2,948,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 163 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 163 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,771,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 147 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 147 متری در جهان نما
قیمت کل: 2,793,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 152 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,040,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 137 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 137 متری در کمال اباد
قیمت کل: 2,740,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 153 متری در شکریه
قیمت کل: 2,907,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 133 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 133 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,059,000,000 تومان