قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 130 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 3,640,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,105,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,576,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,335,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
9
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
آپارتمان 127 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در رکنی
قیمت کل: 2,540,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,036,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
قیمت کل: 748,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 128 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,096,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,205,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 2,926,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 114 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 114 متری در شکریه
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 200 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در هنرستان
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در شکریه
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 107 متری در شکریه
قیمت کل: 2,568,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در استادان
قیمت کل: 5,600,000,000 تومان
بازدید مجازی