فروش آپارتمان

سعیدیه بالا قیمت کل: ۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,030,000,000 تومان
آپارتمان 108 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,160,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در میرزاده عشقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در میرزاده عشقی
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,952,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در شکریه
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 110 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در رکنی
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,013,000,000 تومان
بازدید مجازی