فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان