فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۰۳۷,۳۸۳ تومان