فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان