فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان