فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۵۰۵,۳۷۶ تومان