فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۲,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,205,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 114 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 114 متری در شکریه
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 108 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در شکریه
قیمت کل: 2,376,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 121 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 121 متری در رکنی
قیمت کل: 2,299,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در عمار
قیمت کل: 2,257,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 118 متری در شکریه
قیمت کل: 2,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,310,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
بازدید مجازی