فروش آپارتمان

رکنی قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان