فروش آپارتمان

خیابان عارف قیمت کل: ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان