فروش آپارتمان

خیابان عارف قیمت کل: ۲,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان