فروش آپارتمان

خیابان عارف قیمت کل: ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان