فروش آپارتمان

حق گویان مهدیه قیمت کل: ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان