فروش آپارتمان

جوادیه قیمت کل: ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان