فروش آپارتمان

جوادیه قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان