فروش آپارتمان

جهان نما قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شکریه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 135 متری در شکریه
قیمت کل: 3,240,000,000 تومان
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در رکنی
قیمت کل: 3,424,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 118 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 131 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 131 متری در پردیس
قیمت کل: 3,275,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 130 متری در پردیس
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
آپارتمان 140 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در پرستار
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
بازدید مجازی ویدئو
آپارتمان 128 متری در مصیب مجیدی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 3,456,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 3,276,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 128 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 128 متری در استادان
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
بازدید مجازی