فروش آپارتمان

جهان نما قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۴,۳۴۲,۱۰۵ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 95 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 95 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 76 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
7
آپارتمان 76 متری در جهان نما
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,980,000,000 تومان
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 1,909,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,892,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 81 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 81 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 1,840,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 94 متری در مهدیه
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 68 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
4
آپارتمان 68 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,813,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 83 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
6
آپارتمان 83 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,680,000,000 تومان
بازدید مجازی