فروش آپارتمان

بلوار صورتی قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان