فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان