فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان