فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان