فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۷۹۴,۸۷۱ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,270,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 78 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 78 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,466,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 98 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 98 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,323,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 1,310,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
قیمت کل: 1,552,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 93 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در استادان
قیمت کل: 1,302,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 1,620,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,350,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 94 متری در عمار
قیمت کل: 1,410,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 1,462,000,000 تومان
بازدید مجازی