فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان