فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۰,۲۴۰,۹۶۳ تومان