فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان