فروش آپارتمان

بلوار بعثت قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
هاتف جمشیدی
هاتف جمشیدی 09181111699
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,480,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 187 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 187 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,301,000,000 تومان
بازدید مجازی