فروش آپارتمان

اعتمادیه غربی قیمت کل: ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 127 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 2,540,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 136 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 136 متری در پرستار
قیمت کل: 2,584,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 142 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,556,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 125 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 125 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,312,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در استادان
قیمت کل: 2,520,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 125 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 125 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,375,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 2,465,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,660,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 128 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 128 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,660,000,000 تومان
بازدید مجازی