فروش آپارتمان

استادان قیمت کل: ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 162 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 162 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,994,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در استادان
قیمت کل: 5,840,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 5,880,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 154 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 154 متری در استادان
قیمت کل: 5,852,000,000 تومان
بازدید مجازی