قیمت کل: تومان متری: تومان رهن: تومان اجاره: تومان

ملک های مشابه
آپارتمان 134 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,814,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 133 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 133 متری در شکریه
قیمت کل: 3,650,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,730,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,161,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 5,040,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 77 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 77 متری در رکنی
قیمت کل: 2,310,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در جوادیه
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
5
آپارتمان 103 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,325,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,424,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 105 متری در شکریه
قیمت کل: 2,730,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,480,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در شهناز
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در شهناز
قیمت کل: 2,760,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
6
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
قیمت کل: 2,565,000,000 تومان
آپارتمان 179 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,654,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 151 متری در شهرک مدرس
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 151 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 2,491,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
2
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,505,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 162 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 162 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,994,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 93 متری در رکنی
فروش
نوید کیا
نوید کیا 09333470214
1
آپارتمان 93 متری در رکنی
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,625,000,000 تومان
بازدید مجازی