فروش آپارتمان

آزاد غربی قیمت کل: ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان