فروش آپارتمان

آزاد غربی قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان