به عدد

لطفا بخوانید

ثبت قراردادهای توافقی در بنگاه 360 با 50% تخفیف انجام می شوند.

پس از تکمیل فرم و پرداخت مبلغ 50,000 تومان به عنوان بیعانه، اطلاعات درخواست شما در سیستم ثبت میگردد و کد رهگیری موقت برای شما صادر می شود. پس از مراجعه به آژانس با در دست داشتن کد رهگیری قرارداد شما منعقد می گردد

توجه:ثبت اطلاعات و پرداخت مبلغ بیعانه به منزله منعقد شدن قرارداد نمی باشد و جهت عقد قرارداد لازم است حتما به بنگاه مراجعه کنید