نویدکیا

۰۹۳۳۳۴۷۰۲۱۴

ملک های مشاور

آپارتمان 62 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
آپارتمان 62 متری در رکنی
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۲ متر
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
قیمت کل: 3,718,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 5,265,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۷ متر
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 158 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 158 متری در ادیب
قیمت کل: 5,214,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۸ متر
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در پردیس
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 2,769,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۲ متر
آپارتمان 183 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 183 متری در عمار
قیمت کل: 3,934,500,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۸۳ متر
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 6,090,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۴ متر
آپارتمان 104 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 104 متری در پردیس
قیمت کل: 3,744,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۴ متر
آپارتمان 155 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در پردیس
قیمت کل: 4,340,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,510,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 60 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 60 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 1,320,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۶۰ متر
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 5,010,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۷ متر
آپارتمان 145 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در ادیب
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 3,150,000,000 تومان
 • - خواب
 • ۱۲۶ متر
آپارتمان 161 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 161 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۱ متر
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 106 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 106 متری در پردیس
قیمت کل: 3,816,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۶ متر
آپارتمان 94 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 94 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,538,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۴ متر
آپارتمان 138 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 99 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 99 متری در شکریه
قیمت کل: 2,673,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۹ متر
آپارتمان 155 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,185,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 150 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,350,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 125 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 125 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,250,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۵ متر
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 94 متری در خیابان کرمانشاه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 94 متری در خیابان کرمانشاه
قیمت کل: 1,551,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۴ متر
آپارتمان 140 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 140 متری در رکنی
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 101 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,828,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۱ متر
آپارتمان 135 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 135 متری در پردیس
قیمت کل: 4,050,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 103 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 103 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 2,575,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۳ متر
آپارتمان 134 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 134 متری در شکریه
قیمت کل: 3,350,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۴ متر
آپارتمان 167 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 167 متری در رکنی
قیمت کل: 5,344,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۷ متر
آپارتمان 104 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 104 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۴ متر
آپارتمان 127 متری در گلزار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 127 متری در گلزار
قیمت کل: 3,048,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۷ متر
آپارتمان 103 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 103 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,090,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۳ متر
آپارتمان 174 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 174 متری در شهرک مدرس
قیمت کل: 3,393,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۴ متر
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 147 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 147 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,704,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۷ متر
آپارتمان 115 متری در بوعلی بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
6
آپارتمان 115 متری در بوعلی بالا
قیمت کل: 2,645,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 128 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 128 متری در فرهنگ
قیمت کل: 3,456,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 170 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 170 متری در رکنی
قیمت کل: 5,440,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۰ متر
آپارتمان 178 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 178 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,895,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۸ متر
آپارتمان 75 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 75 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۵ متر
آپارتمان 318 متری در پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 318 متری در پرستار
قیمت کل: 12,720,000,000 تومان
 • چهار خواب
 • ۳۱۸ متر
آپارتمان 172 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در شکریه
قیمت کل: 4,760,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 103 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 103 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,678,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۳ متر
آپارتمان 98 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 98 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,136,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۸ متر
آپارتمان 85 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 85 متری در شکریه
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۵ متر
آپارتمان 145 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در رکنی
قیمت کل: 5,945,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 146 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 146 متری در استادان
قیمت کل: 5,840,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 101 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
آپارتمان 101 متری در شکریه
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۰۱ متر
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در پردیس
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 157 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 157 متری در شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۷ متر
آپارتمان 96 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 96 متری در شکریه
قیمت کل: 2,688,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۶ متر
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 172 متری در پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در پرستار
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 111 متری در پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 111 متری در پرستار
قیمت کل: 2,997,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۱ متر
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 83 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 83 متری در شکریه
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۳ متر
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 2,430,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۰ متر
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۴ متر
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 107 متری در پردیس
قیمت کل: 2,461,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,777,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۱ متر
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,644,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
قیمت کل: 3,440,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 120 متری در زمانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 120 متری در زمانی
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 102 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 102 متری در رکنی
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۲ متر
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
آپارتمان 107 متری در رکنی
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 130 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,380,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 144 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
7
آپارتمان 144 متری در استادان
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۴ متر
آپارتمان 112 متری در زمانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 112 متری در زمانی
قیمت کل: 2,352,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۲ متر
آپارتمان 135 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
7
آپارتمان 135 متری در شکریه
قیمت کل: 3,240,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,725,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۹ متر
آپارتمان 84 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 84 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۴ متر
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 107 متری در رکنی
قیمت کل: 3,584,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 130 متری در کبابیان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 130 متری در کبابیان
قیمت کل: 2,340,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 3,841,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۷ متر
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
قیمت کل: 2,835,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,150,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 6,144,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۹۲ متر
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
قیمت کل: 3,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۲ متر
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 80 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 80 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۰ متر
آپارتمان 145 متری در شهرک مدرس
پیش فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 145 متری در شهرک مدرس
 • 3 خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 155 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در رکنی
قیمت کل: 3,875,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 4,505,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۰ متر
آپارتمان 93 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 93 متری در رکنی
قیمت کل: 2,000,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۳ متر
آپارتمان 98 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
آپارتمان 98 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,646,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۸ متر
خانه حیاط دار 206 متری در شهناز
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
خانه حیاط دار 206 متری در شهناز
قیمت کل: 7,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۲۰۶ متر
آپارتمان 142 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
4
آپارتمان 142 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۲ متر