عروتی زاده

۰۹۳۳۱۳۰۳۳۳۵

ملک های مشاور

آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,657,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 100 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 100 متری در جوادیه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۰ متر
آپارتمان 104 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 104 متری در شکریه
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۴ متر
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 146 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 103 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 103 متری در شکریه
قیمت کل: 3,399,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۳ متر
آپارتمان 111 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 111 متری در طالقانی
قیمت کل: 2,775,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۱ متر
آپارتمان 102 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 102 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,060,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۲ متر
آپارتمان 126 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,528,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۶ متر
آپارتمان 97 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در شکریه
قیمت کل: 2,958,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۷ متر
آپارتمان 108 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در شکریه
قیمت کل: 2,484,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۸ متر
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 150 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در رکنی
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 132 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,620,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۲ متر
آپارتمان 115 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 179 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,743,500,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۹ متر
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۷ متر
آپارتمان 120 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 120 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,960,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 132 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
7
آپارتمان 132 متری در رکنی
قیمت کل: 4,224,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۲ متر
آپارتمان 160 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در متخصصین
قیمت کل: 8,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 115 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 115 متری در شکریه
قیمت کل: 2,817,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 88 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 88 متری در شکریه
قیمت کل: 2,464,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۸ متر
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۴ متر
آپارتمان 115 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 115 متری در پرستار
قیمت کل: 3,910,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۲ متر
آپارتمان 94 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 94 متری در جوادیه
قیمت کل: 1,786,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۴ متر
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,338,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۷ متر
آپارتمان 135 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
قیمت کل: 2,144,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۴ متر
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 153 متری در شکریه
قیمت کل: 3,672,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۳ متر
آپارتمان 117 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۷ متر
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 120 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 165 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در پردیس
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۶ متر
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,862,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 118 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 118 متری در جهان نما
قیمت کل: 3,894,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۸ متر
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,730,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 5,040,000,000 تومان
 • چهار خواب
 • ۱۸۰ متر
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 2,424,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۱ متر
آپارتمان 145 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,770,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 160 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 162 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 162 متری در مدیریت
قیمت کل: 5,994,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۲ متر
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,842,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 150 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,300,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 200 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در شکریه
قیمت کل: 6,400,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۲۰۰ متر
آپارتمان 144 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 144 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,960,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۴ متر
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,049,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۳ متر
آپارتمان 131 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 131 متری در پردیس
قیمت کل: 3,275,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۱ متر
آپارتمان 180 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در شکریه
قیمت کل: 4,860,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۸۰ متر
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 5,880,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 154 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 154 متری در استادان
قیمت کل: 5,852,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۴ متر
آپارتمان 91 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 91 متری در کمال اباد
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۱ متر
آپارتمان 137 متری در بلوار خرمرودی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 137 متری در بلوار خرمرودی
قیمت کل: 2,740,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۷ متر
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 152 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,408,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۲ متر
آپارتمان 160 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,240,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 130 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
آپارتمان 130 متری در پردیس
قیمت کل: 3,750,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 80 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 80 متری در استادان
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۰ متر
آپارتمان 171 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 171 متری در رکنی
قیمت کل: 5,472,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۱ متر
آپارتمان 134 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 4,288,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۴ متر
آپارتمان 155 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 155 متری در شکریه
قیمت کل: 3,875,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 132 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 5,016,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۲ متر
آپارتمان 107 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 107 متری در شکریه
قیمت کل: 2,950,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 177 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 177 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,664,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۷ متر
آپارتمان 120 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,120,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 160 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 120 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,840,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 100 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 100 متری در هنرستان
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۰ متر
آپارتمان 120 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 4,080,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۶ متر
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 5,396,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۲ متر
آپارتمان 70 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,330,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۰ متر
آپارتمان 112 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 112 متری در شکریه
قیمت کل: 2,688,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۲ متر
آپارتمان 178 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 178 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 5,696,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۸ متر
آپارتمان 205 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 205 متری در استادان
قیمت کل: 6,970,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۲۰۵ متر
آپارتمان 140 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در پرستار
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 243 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 243 متری در متخصصین
قیمت کل: 8,505,000,000 تومان
 • چهار خواب
 • ۲۴۳ متر
آپارتمان 127 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,064,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۷ متر
آپارتمان 128 متری در مصیب مجیدی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 3,456,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در مصیب مجیدی
قیمت کل: 3,276,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۶ متر
آپارتمان 128 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 128 متری در استادان
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 146 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,650,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 153 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 153 متری در هنرستان
قیمت کل: 4,743,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۳ متر
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 163 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,401,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۳ متر
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 4,185,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۵ متر
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,020,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 125 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 125 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,125,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۵ متر
آپارتمان 175 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 175 متری در شکریه
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۷۵ متر
آپارتمان 170 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 170 متری در شکریه
قیمت کل: 4,420,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۰ متر
آپارتمان 141 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 141 متری در پردیس
قیمت کل: 3,525,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۱ متر
آپارتمان 130 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 5,200,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 116 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۶ متر
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,536,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 179 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در استادان
قیمت کل: 6,444,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۹ متر
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 5,728,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۹ متر
آپارتمان 187 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 187 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,301,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۸۷ متر