عروتی زاده

۰۹۳۳۱۳۰۳۳۳۵

ملک های مشاور

آپارتمان 130 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در پرستار
قیمت کل: 3,640,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,105,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,576,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
قیمت کل: 3,335,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 116 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۶ متر
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
9
آپارتمان 130 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 127 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در رکنی
قیمت کل: 2,540,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۷ متر
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در هنرستان
قیمت کل: 3,036,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 68 متری در ارام شرقی
قیمت کل: 748,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۶۸ متر
آپارتمان 128 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در مدیریت
قیمت کل: 4,096,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,205,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 133 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 2,926,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۳ متر
آپارتمان 114 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 114 متری در شکریه
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۴ متر
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 100 متری در بلوار صورتی
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۰ متر
آپارتمان 200 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 200 متری در هنرستان
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۲۰۰ متر
آپارتمان 160 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در شکریه
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در ادیب
قیمت کل: 4,160,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 168 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۸ متر
آپارتمان 107 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 107 متری در شکریه
قیمت کل: 2,568,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۷ متر
آپارتمان 140 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
قیمت کل: 4,900,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 160 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در استادان
قیمت کل: 5,600,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 90 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۰ متر
آپارتمان 95 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 95 متری در هنرستان
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۵ متر
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
خانه حیاط دار 342 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 12,800,000,000,000 تومان
 • چهار خواب
 • ۳۴۲ متر
آپارتمان 117 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 117 متری در پرستار
قیمت کل: 3,042,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۷ متر
آپارتمان 95 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 95 متری در ادیب
قیمت کل: 2,327,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۵ متر
آپارتمان 141 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 141 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,102,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۱ متر
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 79 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 79 متری در پردیس
قیمت کل: 1,382,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۹ متر
آپارتمان 76 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
7
آپارتمان 76 متری در جهان نما
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۶ متر
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 138 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,416,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۸ متر
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
آپارتمان 90 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 1,980,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۰ متر
آپارتمان 108 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 108 متری در شکریه
قیمت کل: 2,376,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۸ متر
آپارتمان 121 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 121 متری در رکنی
قیمت کل: 2,299,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۱ متر
آپارتمان 104 متری در بلوار کاج
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 104 متری در بلوار کاج
قیمت کل: 2,912,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۴ متر
آپارتمان 70 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 70 متری در شکریه
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۷۰ متر
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 134 متری در پیشاهنگی
قیمت کل: 2,948,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۴ متر
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 83 متری در خیابان عارف
قیمت کل: 1,909,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۳ متر
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 126 متری در 18 متری قهرمان
قیمت کل: 4,410,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۶ متر
آپارتمان 97 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 2,700,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۷ متر
آپارتمان 105 متری در عمار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در عمار
قیمت کل: 2,257,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 118 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 118 متری در شکریه
قیمت کل: 2,360,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۱۸ متر
آپارتمان 165 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در استادان
قیمت کل: 5,280,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 200 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
15
آپارتمان 200 متری در استادان
قیمت کل: 8,200,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۲۰۰ متر
آپارتمان 116 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 116 متری در پردیس
قیمت کل: 2,842,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۶ متر
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 4,640,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 120 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
قیمت کل: 3,720,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 172 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 172 متری در جهان نما
قیمت کل: 6,536,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۲ متر
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 142 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 4,544,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۲ متر
آپارتمان 110 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 110 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,750,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۰ متر
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در استادان
قیمت کل: 4,290,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 135 متری در کمال اباد
قیمت کل: 3,645,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۵ متر
آپارتمان 146 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 146 متری در رکنی
قیمت کل: 3,504,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۶ متر
آپارتمان 140 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در شکریه
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۳ متر
آپارتمان 103 متری در مهدیه
رهن و اجاره
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 103 متری در مهدیه
رهن: 270,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۳ متر
آپارتمان 105 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در استادان
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
خانه حیاط دار 145 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
خانه حیاط دار 145 متری در فرهنگ
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 131 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 131 متری در شکریه
قیمت کل: 3,078,500,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۱ متر
آپارتمان 179 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در استادان
قیمت کل: 6,444,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۹ متر
آپارتمان 82 متری در شکریه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 82 متری در شکریه
 • 2 خواب
 • ۸۲ متر
آپارتمان 127 متری در کوچه مشکی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در کوچه مشکی
قیمت کل: 2,540,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۷ متر
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,892,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۶ متر
آپارتمان 143 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در کمال اباد
قیمت کل: 3,289,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در شکریه
قیمت کل: 2,070,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۰ متر
آپارتمان 150 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 128 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 128 متری در استادان
قیمت کل: 3,264,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 81 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 81 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 1,840,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۱ متر
آپارتمان 243 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 243 متری در متخصصین
قیمت کل: 6,804,000,000 تومان
 • چهار خواب
 • ۲۴۳ متر
آپارتمان 94 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 94 متری در مهدیه
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۴ متر
آپارتمان 68 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
4
آپارتمان 68 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
 • یک خواب
 • ۶۸ متر
آپارتمان 136 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 136 متری در پرستار
قیمت کل: 2,584,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۶ متر
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در 18 متری شکریه
قیمت کل: 1,813,500,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۳ متر
آپارتمان 116 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
آپارتمان 116 متری در پرستار
قیمت کل: 2,030,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۶ متر
آپارتمان 120 متری در 18 متری شکریه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در 18 متری شکریه
 • 3 خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 140 متری در استادان
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در استادان
 • 3 خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 330 متری در استادان
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 330 متری در استادان
 • 4 خواب
 • ۳۳۰ متر
آپارتمان 150 متری در استادان
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 150 متری در استادان
 • 3 خواب
 • ۱۵۰ متر
آپارتمان 315 متری در پرستار
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 315 متری در پرستار
 • 4 خواب
 • ۳۱۵ متر
آپارتمان 170 متری در شکریه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 170 متری در شکریه
 • 3 خواب
 • ۱۷۰ متر
آپارتمان 180 متری در بلوار بعثت
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در بلوار بعثت
 • 3 خواب
 • ۱۸۰ متر
آپارتمان 160 متری در سعیدیه بالا
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در سعیدیه بالا
 • 3 خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 165 متری در متخصصین
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 165 متری در متخصصین
 • 3 خواب
 • ۱۶۵ متر
آپارتمان 220 متری در استادان
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 220 متری در استادان
 • 4 خواب
 • ۲۲۰ متر
آپارتمان 170 متری در سعیدیه پایین
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 170 متری در سعیدیه پایین
 • 3 خواب
 • ۱۷۰ متر
آپارتمان 180 متری در مهدیه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 180 متری در مهدیه
 • 3 خواب
 • ۱۸۰ متر
آپارتمان 120 متری در پرستار
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در پرستار
 • 2 خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 140 متری در پردیس
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در پردیس
 • 3 خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 140 متری در کوچه مشکی
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در کوچه مشکی
 • 3 خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 104 متری در هنرستان
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 104 متری در هنرستان
 • 2 خواب
 • ۱۰۴ متر
آپارتمان 127 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 127 متری در رکنی
قیمت کل: 2,794,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۷ متر
آپارتمان 140 متری در میدان بیمه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در میدان بیمه
 • 3 خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 90 متری در طالقانی
قیمت کل: 1,260,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۰ متر
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۳ متر
آپارتمان 83 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
6
آپارتمان 83 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 1,680,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۳ متر
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
 • 2 خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 112 متری در زمانی
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 112 متری در زمانی
 • 2 خواب
 • ۱۱۲ متر
آپارتمان 173 متری در شکریه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 173 متری در شکریه
 • 3 خواب
 • ۱۷۳ متر
آپارتمان 160 متری در کمال اباد
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در کمال اباد
 • 3 خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 175 متری در مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 175 متری در مدیریت
قیمت کل: 3,325,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۵ متر
آپارتمان 178 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 178 متری در کمال اباد
قیمت کل: 4,272,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۸ متر
آپارتمان 137 متری در کمال اباد
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 137 متری در کمال اباد
قیمت کل: 2,740,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۳۷ متر
آپارتمان 130 متری در شکریه
پیش فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 130 متری در شکریه
 • 3 خواب
 • ۱۳۰ متر
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,660,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 105 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 105 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,310,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۰۵ متر
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 97 متری در بلوار فرشچیان
قیمت کل: 1,552,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۷ متر
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 179 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,938,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۷۹ متر
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 153 متری در شکریه
قیمت کل: 2,907,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۳ متر
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 140 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۴۰ متر
آپارتمان 93 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 93 متری در استادان
قیمت کل: 1,302,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۹۳ متر
آپارتمان 128 متری در میدان بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 128 متری در میدان بعثت
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۲۸ متر
آپارتمان 120 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 120 متری در مهدیه
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۰ متر
آپارتمان 160 متری در پارک سپیده استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 160 متری در پارک سپیده استادان
قیمت کل: 5,920,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۶۰ متر
آپارتمان 133 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 133 متری در مهدیه
قیمت کل: 3,059,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۳۳ متر
آپارتمان 151 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
آپارتمان 151 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 3,171,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۵۱ متر
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 86 متری در حق گویان مهدیه
قیمت کل: 1,462,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۸۶ متر
آپارتمان 115 متری در پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 115 متری در پرستار
قیمت کل: 2,645,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 145 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 145 متری در سعیدیه پایین
قیمت کل: 3,335,000,000 تومان
 • - خواب
 • ۱۴۵ متر
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 122 متری در سعیدیه بالا
قیمت کل: 2,013,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۲۲ متر
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
0
آپارتمان 115 متری در بلوار بعثت
قیمت کل: 2,875,000,000 تومان
 • دو خواب
 • ۱۱۵ متر
آپارتمان 187 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
آپارتمان 187 متری در مهدیه
قیمت کل: 4,301,000,000 تومان
 • سه خواب
 • ۱۸۷ متر