درباره ما

 با تکیه بر سالها تجربه موفق
و درخشان در حوزه بازاریابی و مهندسی فروش در صنعت املاک و مستغلات ) (Real Estateدر زمینه خرید و
فروش، مشارکت در ساخت، تهاتر، فروش ضربتی و مهندسی فروش پروژههای ساخت و ساز جهت پاسخگویی به
نیازهای بازار در سطح استانداردهای بینالمللی آماده ارائه خدمات به کارفرمایان گرامی میباشد.
دپارتمان مهندسی فروش  به پشتوانه رزومه قوی و سال ها تجربه در مشاوره اقتصادی و مهندسی
فروش پروژههای ساختمانی شامل مالها و مجتمعهای تجاری و اداری، شهرک ها و پروژه های مسکونی، هتل ها و
پروژه های تفریحی و گردشگری در اقصی نقاط کشور اقدام به ارائه خدمات تخصصی به کارفرمایان این پروژه ها نموده
است. ارائه خدمات انحصاری بازاريابی، تبلیغات و فروش مشتمل بر مدیریت جامع و اجرای فرآیند بازاریابی و
بازارسازی، برنامهریزی و اجرای فرآیند تبلیغات و مهندسی فروش پروژه ها به صورت نقد و اقساط، خرده فروشی یا
عمده فروشی و همچنین، تهاتر واحدهای پروژه به منظور تامین مصالح و به کارگیری پیمانکاران واجد صلاحیت از
عمده خدمات این دپارتمان می باشد.
کادر مدیریتی با تجربه و حرفه ای دارای رزومه قوی، گلچینی از برترین متخصصین مهندسی فروش کشور، ارائه
بهترین خدمات در کوتاهترین زمان ممکن، اطمینان در معاملات به واسطه بهرهگیری از کارشناسان خبرهی حقوقی،
ارائهی بهترین گزینه ها در قالب ارائه راهکارهای خلاقانه معاملاتی چندوجهی متناسب با شرایط خاص پروژه شما
از جمله مهم ترین نقاط تمایز دپارتمان مهندسی فروش  با سایر مجموعه های مدعی ارائه این خدمات
در کشور است.
برخی از خدمات تخصصی دپارتمان مهندسی فروش ت"
-۱بخش مديريت بازاريابی و تبلیغات و مهندسی فروش
)۱-۱انجام مذاکره و پیگیری برای جذب مشتریان مهم
)۲-۱انجام تبلیغات و برندینگ پروژه و نظارت بر حسن اجرای آن
)۳-۱تدوین راهکارهای توسعه و تقویت مستمر فرآیند فروش مبنی بر روشهای نوآورانه
)۴-۱انجام کلیه مراحل فرآیند اجرایی مهندسی پیشفروش پروژه
)۵-۱همکاری و هماندیشی توسعه بازار و تدوین راهحلهای جذب مشتری
)۶-۱ارائه تحلیلها و گزارشات آماری از فروشهای تحققیافته و موضوعات مرتبط
)۷-۱سازماندهی و راهبری سازمان فروش متناسب موضوع
۲بخش تامین مالی 
ت ن مالی از طريق جذب سرمايه گذار، تهاتر و تامین مصالح
)۱-۲جذب سرمايه گذار، تسهیلات مالی، مشارکت در ساخت و معاملات تهارتری
)۱-۱-۲شناسایی گروهها و شرکتهای سرمایهگذاری برای ورود به پروژه
)۲-۱-۲انجام مذاکرات و پیگیریهای لازم با هدف جذب سرمایهگذاران مذکور برای حضور در پروژه
)۳-۱-۲تهیه و تنظیم قراردادهای سرمایهگذاری، مشارکت، تهاتر و ...
)۴-۱-۲برگزاری نمایشگاهها، همایشها و یا اجلاسهای سرمایهگذاری
)۵-۱-۲رعایت صرفه و صلاح پروژه، به لحاظ جذب مشارکت با شرایط مناسبتر و تعهدات کمتر
)۶-۱-۲انجام تبلیغات لازم در جهت ایجاد شوق و اشتیاق در گروههای سرمایهگذاری
)۷-۱-۲برنامهریزی لازم برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
)۲-۲جذب مشارکت گروههای اجرايی در فرآيند ساخت و ساز
-۳بخش مشاوره طراحی معماری و شهرسازی با رويکرد تسهیل فرآيند مهندسی فروش پروژه