آپارتمان 152 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 7,904,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 69 متری در بوعلی بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
قیمت کل: 1,794,000,000 تومان
آپارتمان 80 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 1,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 80 متری در استادان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
5
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 167 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,676,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 110 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,970,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,105,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,990,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,525,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 129 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,451,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,220,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,841,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در طالقانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
قیمت کل: 2,250,000,000 تومان
آپارتمان 151 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 8,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 123 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,305,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,504,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,657,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 62 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
قیمت کل: 1,860,000,000 تومان
آپارتمان 143 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,718,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 100 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان
آپارتمان 117 متری در مصیب مجیدی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,265,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 158 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,214,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
5
قیمت کل: 3,575,000,000 تومان
آپارتمان 103 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,399,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 142 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
قیمت کل: 2,769,000,000 تومان
آپارتمان 183 متری در عمار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
قیمت کل: 3,934,500,000 تومان
آپارتمان 174 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 6,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 104 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,744,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,510,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,010,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در ادیب
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,495,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 161 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
قیمت کل: 3,220,000,000 تومان
آپارتمان 150 متری در کمال اباد
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
آپارتمان 106 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,816,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,538,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 138 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,450,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 99 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,673,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 111 متری در طالقانی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,775,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,185,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 102 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,060,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,350,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 125 متری در سعیدیه بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 126 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,528,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 94 متری در خیابان کرمانشاه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 1,551,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 97 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,958,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 140 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,200,000,000 تومان
آپارتمان 101 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,828,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 4,050,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,575,000,000 تومان
آپارتمان 134 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 3,350,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,344,000,000 تومان
آپارتمان 104 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,224,000,000 تومان
آپارتمان 108 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,484,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 127 متری در گلزار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,048,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,090,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 174 متری در شهرک مدرس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 3,393,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در بلوار بعثت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 155 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,650,000,000 تومان
آپارتمان 147 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,704,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در بوعلی بالا
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
6
قیمت کل: 2,645,000,000 تومان
آپارتمان 128 متری در فرهنگ
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 3,456,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,440,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 178 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,895,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 75 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 1,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 5,250,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 318 متری در  پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 12,720,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,760,000,000 تومان
آپارتمان 145 متری در اعتمادیه غربی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 103 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,678,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 98 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,136,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 85 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,620,000,000 تومان
آپارتمان 145 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,945,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 146 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,840,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
3
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
آپارتمان 115 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 179 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,743,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,200,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در سعیدیه پایین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 3,960,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 132 متری در رکنی
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
7
قیمت کل: 4,224,000,000 تومان
آپارتمان 157 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 4,553,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در متخصصین
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 8,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
3
قیمت کل: 2,817,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 96 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,688,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 88 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,464,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 150 متری در سعیدیه پایین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,000,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در  پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 6,192,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 111 متری در  پرستار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,997,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در بلوار فاطمیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 5,115,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 83 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 84 متری در فرهنگ
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 115 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 3,910,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,900,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 90 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,430,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 122 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در اعتمادیه غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 3,600,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در ذوالفقار
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,880,000,000 تومان
آپارتمان 94 متری در جوادیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 1,786,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,320,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در پردیس
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,461,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در 18 متری شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,777,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,455,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 157 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 5,338,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,915,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 134 متری در شهرک فرهنگیان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 2,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 153 متری در شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 3,672,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 172 متری در اعتمادیه شرقی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,440,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در زمانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,280,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 102 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,550,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 117 متری در  پرستار
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,861,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 116 متری در  پرستار
فروش
هاتف جمشیدی
هاتف جمشیدی 09181111699
1
قیمت کل: 3,132,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
8
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان
آپارتمان 130 متری در هنرستان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,380,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 144 متری در استادان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
7
قیمت کل: 5,500,000,000 تومان
آپارتمان 112 متری در زمانی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 2,352,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در شکریه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
7
قیمت کل: 3,240,000,000 تومان
آپارتمان 69 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 1,725,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 84 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 120 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 3,360,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در پردیس
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 86 متری در 18 متری شکریه
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 143 متری در سعیدیه بالا
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,862,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 107 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,584,500,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در کبابیان
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,340,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 167 متری در حق گویان مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 3,841,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 135 متری در بین النهرین
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
2
قیمت کل: 2,835,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,150,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 192 متری در کوچه مشکی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 6,144,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 152 متری در آزاد غربی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,800,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 118 متری در جهان نما
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
10
قیمت کل: 3,894,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 165 متری در مهدیه
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
10
قیمت کل: 3,795,000,000 تومان
آپارتمان 80 متری در بلوار بعثت
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در شهرک مدرس
پیش فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
آپارتمان 155 متری در رکنی
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,875,000,000 تومان
آپارتمان 138 متری در خیابان عارف
فروش
نویدکیا
نویدکیا 09333470214
1
قیمت کل: 3,864,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 105 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 2,730,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 130 متری در ادیب
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 4,810,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 180 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 5,040,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 101 متری در خیابان عارف
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
2
قیمت کل: 2,424,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 145 متری در هنرستان
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 3,770,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 160 متری در  مدیریت
فروش
عروتی زاده
عروتی زاده 09331303335
1
قیمت کل: 5,120,000,000 تومان
بازدید مجازی
آپارتمان 170 متری در اعتمادیه غربی